O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI



Ochiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.



Ta'lim turi Bilim sohasi kodi Talim sohasi kodi Yo'nalish kodi Mutaxassislik kodi Bilim sohasi nomi Ta'lim sohasi nomi Yo'nalish
5 1 1 1 0 Гуманитар соҳа Педагогика Математика ўқитиш методикаси
5A 1 1 1 1 Гуманитар соҳа Педагогика Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (математика)
5 1 1 2 0 Гуманитар соҳа Педагогика Физика ва астрономия ўқитиш методикаси
5A 1 1 2 1 Гуманитар соҳа Педагогика Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (физика ва астрономия)
5 1 1 3 0 Гуманитар соҳа Педагогика Кимё ўқитиш методикаси
5A 1 1 3 1 Гуманитар соҳа Педагогика Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (кимё)
5 1 1 4 0 Гуманитар соҳа Педагогика Биология ўқитиш методикаси
5A 1 1 4 1 Гуманитар соҳа Педагогика Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (биология)
5 1 1 5 0 Гуманитар соҳа Педагогика География ва ўқитиш методикаси
5A 1 1 5 1 Гуманитар соҳа Педагогика Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (география)
5 1 1 6 0 Гуманитар соҳа Педагогика Тарих ўқитиш методикаси
5A 1 1 6 1 Гуманитар соҳа Педагогика Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (тарих)
5 1 1 7 0 Гуманитар соҳа Педагогика Информатика ўқитиш методикаси
5A 1 1 7 1 Гуманитар соҳа Педагогика Таълимда ахборот технологиялари
5 1 1 8 0 Гуманитар соҳа Педагогика Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси
5A 1 1 8 1 Гуманитар соҳа Педагогика Тасвирий санъат ва амалий безак санъати
5A 1 1 8 2 Гуманитар соҳа Педагогика Муҳандислик графикаси ва дизайн назарияси
5 1 1 9 0 Гуманитар соҳа Педагогика Педагогика ва психология
5A 1 1 9 1 Гуманитар соҳа Педагогика Педагогика назарияси ва тарихи (фаолият тури бўйича)
5A 1 1 9 2 Гуманитар соҳа Педагогика Педагогика ва психология
5A 1 1 9 3 Гуманитар соҳа Педагогика Таълим муаасаларининг бошқаруви
5 1 1 10 0 Гуманитар соҳа Педагогика Касб таълими (йўналишлар бўйича)
5A 1 1 10 1 Гуманитар соҳа Педагогика Касб таълими назарияси ва методикаси (мутахассисликлар бўйича)
5 1 1 11 0 Гуманитар соҳа Педагогика Мусиқа таълими
5A 1 1 11 1 Гуманитар соҳа Педагогика Мусиқа таълими ва санъат
5 1 1 12 0 Гуманитар соҳа Педагогика Ўзбек тили ва адабиёти
5A 1 1 12 1 Гуманитар соҳа Педагогика Ўзбек тили ва адабиёти
5 1 1 13 0 Гуманитар соҳа Педагогика Она тили ва адабиёти (тиллар бўйича)
5A 1 1 13 1 Гуманитар соҳа Педагогика Она тили ва адабиёти (тиллар бўйича)
5 1 1 14 0 Гуманитар соҳа Педагогика Хорижий тил ва адабиёти (тиллар бўйича)
5A 1 1 14 1 Гуманитар соҳа Педагогика Хорижий тил ва адабиёти (тиллар бўйича)
5 1 1 15 0 Гуманитар соҳа Педагогика Чақириққача ҳарбий таълим
5A 1 1 15 1 Гуманитар соҳа Педагогика Таълим ва тарбия назарияси ва мзетодикаси (чақириққача ҳарбий таълим)
5 1 1 16 0 Гуманитар соҳа Педагогика Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими
5A 1 1 16 1 Гуманитар соҳа Педагогика Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари)
5A 1 1 16 2 Гуманитар соҳа Педагогика Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (ҳуқуқ таълими)
5 1 1 17 0 Гуманитар соҳа Педагогика Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш
5A 1 1 17 1 Гуманитар соҳа Педагогика Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим)
5 1 1 18 0 Гуманитар соҳа Педагогика Мактабгача таълим
5A 1 1 18 1 Гуманитар соҳа Педагогика Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (мактабгача таълим)
5 1 1 19 0 Гуманитар соҳа Педагогика Дефектология
5A 1 1 19 1 Гуманитар соҳа Педагогика Махсус педагогика, дефектология (мутахассисликлар бўйича)
5 1 1 20 0 Гуманитар соҳа Педагогика Жисмоний маданият
5A 1 1 20 1 Гуманитар соҳа Педагогика Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси
5 1 1 21 0 Гуманитар соҳа Педагогика Меҳнат таълими
5A 1 1 21 1 Гуманитар соҳа Педагогика Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (меҳнат таълими)
5 1 2 1 0 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Филология ва тилларни ўқитиш (тиллар бўйича)
5A 1 2 1 1 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Адабиётшунослик (тиллар ва тадқиқот йўналишлари бўйича)
5A 1 2 1 2 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Лингвистика (тиллар бўйича)
5A 1 2 1 3 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Мумтоз филология (турлари бўйича)
5A 1 2 1 4 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Матншунослик ва адабий манбашунослик
5 1 2 2 0 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича)
5A 1 2 2 1 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Қиёсий тилшунослик, лингвистик таржимашунослик (тиллар бўйича)
5 1 2 3 0 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича)
5A 1 2 3 1 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Ўзбекистон тарихи
5A 1 2 3 2 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича)
5A 1 2 3 3 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқарув (фаолият тури бўйича)
5A 1 2 3 4 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (мамлакатлар бўйича)
5 1 2 4 0 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Археология
5A 1 2 4 1 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Археология
5A 1 2 4 2 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Этнография, этнология ва антропология
5A 1 2 4 3 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Этногенез (ўзбек халқининг этник тарихи)
5 1 2 5 0 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Фалсафа
5A 1 2 5 1 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Фалсафа тарихи (йўналишлар бўйича)
5A 1 2 5 2 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Фалсафа (қўллаш соҳаси)
5A 1 2 5 3 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Этика ва эстетика
5A 1 2 5 4 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Онтология, гносеология ва логика
5 1 2 6 0 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Диншунослик
5A 1 2 6 1 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Ислом тарихи ва манбашунослиги
5A 1 2 6 2 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Диншунослик
5 1 2 7 0 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Жаҳон сиёсати (минтақалар бўйича)
5A 1 2 7 1 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат
5 1 2 8 0 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Шарқ фалсафаси ва маданияти
5A 1 2 8 1 Гуманитар соҳа Гуманитар фанлар Шарқ фалсафаси ва маданияти
5 1 3 1 0 Гуманитар соҳа Математика Математика
5A 1 3 1 1 Гуманитар соҳа Математика Математика (йўналишлар бўйича)
5A 1 3 1 2 Гуманитар соҳа Математика Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика
5A 1 3 1 3 Гуманитар соҳа Математика Дифференциал тенгламалар ва математик физика
5 1 3 2 0 Гуманитар соҳа Математика Амалий математика ва информатика
5A 1 3 2 1 Гуманитар соҳа Математика Математик моделлаштириш ва сонли усуллар
5A 1 3 2 2 Гуманитар соҳа Математика Амалий математика ва ахборот технологиялари
5 1 4 1 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Биология (турлари бўйича)
5A 1 4 1 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Биология (фан йўналиши бўйича)
5A 1 4 1 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Микробиология ва вирусология
5A 1 4 1 3 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Ихтиология ва гидробиология
5A 1 4 1 4 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Биотехнология
5A 1 4 1 5 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Биофизика
5A 1 4 1 6 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Биокимё
5A 1 4 1 7 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Генетика
5 1 4 2 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Физика
5A 1 4 2 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Назарий физика
5A 1 4 2 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Физика (йўналишлар бўйича)
5A 1 4 2 3 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойдаланиш
5A 1 4 2 4 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Конденсацияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича)
5A 1 4 2 5 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника
5A 1 4 2 6 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Электроника
5 1 4 3 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Механика
5A 1 4 3 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Назарий механика
5A 1 4 3 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси
5A 1 4 3 3 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Суюқлик ва газ механикаси
5 1 4 4 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Астрономия
5A 1 4 4 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Астрономия (тадқиқот йўналиши бўйича)
5 1 4 5 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Кимё
5A 1 4 5 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Кимё (фан йўналиши бўйича)
5A 1 4 5 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Материаллар ва моддалар кимёси (материаллар бўйича)
5A 1 4 5 3 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Нефть ва газ кимёси ва технологияси
5 1 4 6 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар География
5A 1 4 6 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Иқтисодий ва ижтимоий география (ўрганиш объекти бўйича)
5A 1 4 6 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар География (ўрганиш объекти бўйича)
5 1 4 7 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Гидрометеорология
5A 1 4 7 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Метеорология, иқлимшунослик, агрометеорология (фаолият турлари бўйича)
5A 1 4 7 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Гидрометеорология (фаолият тури бўйича)
5 1 4 8 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Геология
5A 1 4 8 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Умумий ва ҳудудий геология (фан йўналишлари бўйича)
5A 1 4 8 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Геотектоника ва геодинамика
5A 1 4 8 3 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Геокимё, фойдали қазилмаларни қидиришнинг геокимёвий усуллари
5A 1 4 8 4 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Минералогия, кристаллография, петрография
5A 1 4 8 5 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Уран геокимёси ва минералогияси
5A 1 4 8 6 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Геологик съёмка ва фойдали қазилмалар конларини қидириш
5 1 4 9 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Геофизика
5A 1 4 9 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Геофизика, фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари
5A 1 4 9 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Сейсмология ва сейсмометрия
5A 1 4 9 3 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Нефть ва газ геофизикаси
5 1 4 10 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Тупроқшунослик
5A 1 4 10 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Тупроқшунослик (тадқиқот тури бўйича)
5A 1 4 10 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Экспериментал агрокимё
5 1 4 11 0 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Гидрология (тармоқлар бўйича)
5A 1 4 11 1 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Гидрология (ўрганиш объектлари бўйича)
5A 1 4 11 2 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Гидрогеология (ўрганиш объекти бўйича)
5A 1 4 11 3 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Сув ва сел омборларини ишлатиш
5A 1 4 11 4 Гуманитар соҳа Табиий фанлар Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси
5 1 5 1 0 Гуманитар соҳа Санъат Бастакорлик санъати
5A 1 5 1 1 Гуманитар соҳа Санъат Бастакорлик санъати
5 1 5 2 0 Гуманитар соҳа Санъат Санъатшунослик (турлари бўйича)
5A 1 5 2 1 Гуманитар соҳа Санъат Театр санъати
5A 1 5 2 2 Гуманитар соҳа Санъат Мусиқа санъати
5A 1 5 2 3 Гуманитар соҳа Санъат Санъат назарияси ва тарихи (турлари бўйича)
5A 1 5 2 4 Гуманитар соҳа Санъат Музейшунослик, тарихий-маданий объектларни консервация қилиш, таъмирлаш ва сақлаш
5 1 5 3 0 Гуманитар соҳа Санъат Актёрлик санъати (турлари бўйича)
5A 1 5 3 1 Гуманитар соҳа Санъат Актёрлик санъати (турлари бўйича)
5 1 5 4 0 Гуманитар соҳа Санъат Режиссёрлик (турлари бўйича)
5A 1 5 4 1 Гуманитар соҳа Санъат Режиссёрлик (турлари бўйича)
5 1 5 5 0 Гуманитар соҳа Санъат Дирижёрлик (турлари бўйича)
5A 1 5 5 1 Гуманитар соҳа Санъат Дирижёрлик (турлари бўйича)
5 1 5 6 0 Гуманитар соҳа Санъат Вокал санъати (турлари бўйича)
5A 1 5 6 1 Гуманитар соҳа Санъат Вокал санъати (турлари бўйича)
5 1 5 7 0 Гуманитар соҳа Санъат Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича)
5A 1 5 7 1 Гуманитар соҳа Санъат Фортепиано (орган)
5A 1 5 7 2 Гуманитар соҳа Санъат Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича)
5 1 5 8 0 Гуманитар соҳа Санъат Рангтасвир (турлари бўйича)
5A 1 5 8 1 Гуманитар соҳа Санъат Рангтасвир (турлари бўйича)
5A 1 5 8 2 Гуманитар соҳа Санъат Кино ва телефильмнинг тасвирий ечими
5A 1 5 8 3 Гуманитар соҳа Санъат Мультфильм ва компьютер мультипликацияси
5 1 5 9 0 Гуманитар соҳа Санъат Дизайн (турлари бўйича)
5A 1 5 9 1 Гуманитар соҳа Санъат Дизайн (турлари бўйича)
5 1 5 10 0 Гуманитар соҳа Санъат Графика (турлари бўйича)
5A 1 5 10 1 Гуманитар соҳа Санъат Дастгоҳ ва китоб графикаси
5 1 5 11 0 Гуманитар соҳа Санъат Ҳайкалтарошлик (турлари бўйича)
5A 1 5 11 1 Гуманитар соҳа Санъат Ҳайкалтарошлик (турлари бўйича)
5 1 5 12 0 Гуманитар соҳа Санъат Амалий санъат (турлари бўйича)
5A 1 5 12 1 Гуманитар соҳа Санъат Тасвирий ва амалий безак санъати (турлари бўйича)
5A 1 5 12 2 Гуманитар соҳа Санъат Санъат асарлари ва меъморий ёдгорликларни таъмирлаш
5 1 5 13 0 Гуманитар соҳа Санъат Хореография (турлари бўйича)
5A 1 5 13 1 Гуманитар соҳа Санъат Хореография санъати ва хореография (турлари бўйича)
5 1 5 14 0 Гуманитар соҳа Санъат Техноген санъат (турлари бўйича)
5A 1 5 14 1 Гуманитар соҳа Санъат Овоз режиссёрлиги (турлари бўйича)
5 1 5 15 0 Гуманитар соҳа Санъат Кино-телеоператорлик
5A 1 5 15 1 Гуманитар соҳа Санъат Кинооператорлик
5A 1 5 15 2 Гуманитар соҳа Санъат Телеоператорлик
5 1 5 16 0 Гуманитар соҳа Санъат Халқ ижодиёти (турлари бўйича)
5A 1 5 16 1 Гуманитар соҳа Санъат Халқ ижодиёти (турлари бўйича)
5 1 5 17 0 Гуманитар соҳа Санъат Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш
5A 1 5 17 1 Гуманитар соҳа Санъат Маданият ва санъат соҳаси менежменти
5 2 1 1 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Социология ва психология Социология
5A 2 1 1 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Социология ва психология Социология (йўналишлар бўйича)
5A 2 1 1 2 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Социология ва психология Ижтимоий тизим ва жараёнларнинг ахборот ва психологик хавфсизлиги
5 2 1 2 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Социология ва психология Психология (фаолият турлари бўйича)
5A 2 1 2 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Социология ва психология Психология (фаолият турлари бўйича)
5 2 2 1 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Журналистика ва ахборот Журналистика (фаолият турлари бўйича)
5A 2 2 1 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Журналистика ва ахборот Журналистика (фаолият турлари бўйича)
5A 2 2 1 2 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Журналистика ва ахборот Халқаро журналистика (фаолият турлари бўйича)
5A 2 2 1 3 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Журналистика ва ахборот Телевидение ва радио эшиттириш
5A 2 2 1 4 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Журналистика ва ахборот Ноширлик иши ва муҳаррирлик
5A 2 2 1 5 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Журналистика ва ахборот Ахборот хизматлари технологиялари (фаолият турлари бўйича)
5 2 2 3 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Журналистика ва ахборот Архившунослик
5A 2 2 3 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Журналистика ва ахборот Ҳужжатчилик, ҳужжатшунослик ва архившунослик
5 2 3 1 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 2 3 1 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Иқтисодий назария
5A 2 3 1 2 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 2 3 1 3 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Макроиқтисодиёт
5A 2 3 1 4 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Микроиқтисодиёт
5A 2 3 1 5 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти
5A 2 3 1 6 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Эконометрика
5A 2 3 1 7 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Иқтисодиётда ахборот технологиялари ва тизимлари
5A 2 3 1 8 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Монополияга қарши бошқарув ва рақобатни ривожлантириш
5A 2 3 1 9 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Иқтисодиётда математик методлар
5A 2 3 1 10 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Демография. Меҳнат иқтисодиёти
5 2 3 2 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 2 3 2 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5 2 3 3 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ташкил этиш (тармоқлар бўйича)
5A 2 3 3 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ташкил этиш (тармоқлар бўйича)
5 2 3 4 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 2 3 4 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 2 3 4 2 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Лизинг
5A 2 3 4 3 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Логистика
5 2 3 5 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Божхона иши (фаолият турлари бўйича)
5A 2 3 5 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Божхона иши (фаолият турлари бўйича)
5 2 3 6 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Молия
5A 2 3 6 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Давлат молиясини бошқариш
5A 2 3 6 2 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Корпоратив молия ва қимматли қоғозлар бозори (соҳалар бўйича)
5A 2 3 6 3 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Инвестицияларни бошқариш (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 2 3 6 4 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Халқаро молия
5 2 3 7 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Банк иши
5A 2 3 7 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Банк иши (фаолият турлари бўйича)
5A 2 3 7 2 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Банк ҳисоби ва аудит
5 2 3 8 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Солиқлар ва солиққа тортиш
5A 2 3 8 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Солиқлар ва солиққа тортиш
5 2 3 9 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича)
5A 2 3 9 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Бухгалтерия ҳисоби (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 2 3 9 2 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 2 3 9 3 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Бюджет ҳисоби ва назорати
5 2 3 10 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик (мамлакатлар ва минтақалар бўйича)
5A 2 3 10 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик (мамлакатлар ва минтақалар бўйича)
5 2 3 11 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар (минтақалар ва фаолият турлари бўйича)
5A 2 3 11 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Жаҳон иқтисодиёти (минтақалар ва фаолият турлари бўйича)
5A 2 3 11 2 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Ташқи иқтисодий фаолият (тармоқлар ва фаолият турлари бўйича)
5 2 3 12 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Суғурта иши
5A 2 3 12 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Суғурта иши
5 2 3 13 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Пенсия иши
5A 2 3 13 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Пенсия иши
5 2 3 14 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 2 3 14 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5 2 3 15 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Баҳолаш иши
5A 2 3 15 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Баҳолаш иши ва риелторлик (объектлар бўйича)
5 2 3 16 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси
5 2 3 17 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Кадрлар менежменти
5A 2 3 17 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Кадрлар менежменти
5 2 3 18 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Ижтимоий соҳа ва инсон ресурслари менежменти
5A 2 3 18 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Иқтисод Ижтимоий соҳа ва инсон ресурслари менежменти
5 2 4 1 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)
5A 2 4 1 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Давлат ҳуқуқи ва бошқаруви (соҳалар бўйича)
5A 2 4 1 5 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Халқаро ҳуқуқ (соҳалар бўйича)
5A 2 4 1 6 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Дипломатик ва консуллик ҳуқуқи
5A 2 4 1 8 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Давлат бошқаруви ҳуқуқи
5A 2 4 1 9 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Солиқ ва божхона ҳуқуқи
5A 2 4 1 10 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Бизнес ҳуқуқи
5A 2 4 1 11 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Халқаро тижорат ҳуқуқи
5A 2 4 1 12 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Шартнома ҳуқуқи
5A 2 4 1 13 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Корпоратив ҳуқуқ
5A 2 4 1 14 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Табиий ресурслар ҳуқуқи
5A 2 4 1 15 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Меҳнат ҳуқуқи
5A 2 4 1 16 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Жиноят қонунчилигини қўллаш назарияси ва амалиёти
5A 2 4 1 17 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Суд экспертизаси ва криминалистика
5 2 4 2 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Юриспруденция (Ислом ҳуқуқи)
5A 2 4 2 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Ислом ҳуқуқи
5 2 4 3 0 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Давлат ва жамият бошқаруви
5A 2 4 3 1 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Давлат бошқаруви
5A 2 4 3 2 Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ Ҳуқуқ Жамият бошқаруви
5 3 1 1 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Энергетика (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 1 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Гидроэлектрстанциялар ва қайта тикланувчи энергия манбалари
5A 3 1 1 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Гидравлик машиналар
5A 3 1 1 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Саноат иссиқлик энергетикаси
5A 3 1 1 5 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Иссиқлик техникаси (қўлланиш объекти бўйича)
5 3 1 2 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича)
5A 3 1 2 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электр таъминоти (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 2 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Энергия тежамкорлиги (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 2 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электр станциялари
5A 3 1 2 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электр энергетикаси тизимлари ва тармоқлари (фаолият турлари бўйича)
5 3 1 3 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Металлургия
5A 3 1 3 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Металлургия (металл турлари бўйича)
5A 3 1 3 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Металлургия машиналари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш тури бўйича)
5A 3 1 3 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Қуймакорлик ишлаб чиқариши технологияси (турлари бўйича)
5A 3 1 3 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Қора металл ва қотишмаларидан навли ва листли прокат материаллари прокатлаш
5 3 1 4 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш
5A 3 1 4 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Ер усти мажмуалари ва учиш аппаратлари (лойиҳалаш ва эксплуатация)
5A 3 1 4 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Пилотаж-навигация мажмуаларининг авиация электр тизимларидан техник фойдаланиш
5A 3 1 4 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Учиш аппаратларини синаш, уларнинг аэродинамикаси ва иссиқлик алмашув жараёнлари
5A 3 1 4 5 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Ҳаво кемалари ва авиация двигателларидан фойдаланиш
5A 3 1 4 6 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Парвоз хавфсизлиги ва сертификатлаш
5A 3 1 4 8 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Учиш аппаратлари двигателлари ва энергетик қурилмалари
5 3 1 5 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Автомобилсозлик ва тракторсозлик
5A 3 1 5 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Автомобилсозлик ва тракторсозлик
5 3 1 6 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича)
5A 3 1 6 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Ерусти транспорт воситалари ва тизимлари (транспорт турлари бўйича)
5A 3 1 6 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Темир йўл транспорти (турлари бўйича)
5A 3 1 6 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Автомобиллар ва автомобиль хўжалиги
5A 3 1 6 5 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Ички ёнув двигателларини синаш ва улардан фойдаланиш
5A 3 1 6 6 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Химмотология
5 3 1 7 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 7 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электр механикаси (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 7 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электр изоляцияли ва кабелли техника
5A 3 1 7 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электротехник мажмуалар ва тизимлар (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 7 5 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Кончилик машиналари ва жиҳозлари
5A 3 1 7 6 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электротехнологик жараёнлар ва қурилмалар (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 7 7 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Назарий электротехника
5 3 1 8 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 8 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Электроника ва электрон техникаси (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 8 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Ўлчаш ва назорат қилиш асбоб-ускуналари, методлари (турлари бўйича)
5A 3 1 8 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Ахборот-ўлчов тизимлари (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 8 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Лазер тизимлари, техникаси ва технологиялари (тармоқлар бўйича)
5 3 1 9 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 9 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Маҳсулотлар хавфсизлиги ва уларнинг сертификацияси (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 9 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Метрология, стандартлаштириш ва сифатни бошқариш (тармоқлар бўйича)
5 3 1 10 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 10 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш (тармоқлар бўйича)
5A 3 1 10 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Темир йўл транспортида автоматика ва телемеханика
5 3 1 15 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича)
5A 3 1 15 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Авиация-космик воситалари билан табиий ресурсларни тадқиқ қилиш
5A 3 1 15 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Геодезия ва картография (функциялари бўйича)
5 3 1 16 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Кончилик иши (фаолият турлари бўйича)
5A 3 1 16 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Фойдали қазилма конларини қазиш (қазиш усуллари бўйича)
5A 3 1 16 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Шахта ва ер ости муҳандислиги (фаолият тури бўйича)
5A 3 1 16 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Фойдали қазилмаларни бойитиш (қазилма турлари бўйича)
5A 3 1 16 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Портлатиш иши
5 3 1 17 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича)
5A 3 1 17 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича)
5A 3 1 17 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефть-газ конлари геологияси
5A 3 1 17 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефть ва газ конларини қидирув-разведка ишларининг аэрокосмик методлари
5A 3 1 17 5 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефтли-газли қатламлар литологияси ва стратиграфияси
5A 3 1 17 6 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефть ва газ конларини қидирув-разведка ишларининг геофизик методлари
5A 3 1 17 7 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Кончилик геологияси ва геофизикаси
5 3 1 18 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Гидрогеология ва муҳандислик геологияси
5A 3 1 18 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Гидрогеология ва муҳандислик геологияси
5 3 1 19 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш
5A 3 1 19 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш
5A 3 1 19 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефть ва газ конлари машина ва жиҳозларидан фойдаланиш
5A 3 1 19 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефть ва газ қудуқларини бурғулаш
5 3 1 20 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш
5A 3 1 20 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Муҳандислик иши Нефть ва газ қувурлари, база ва омборларини қуриш ва улардан фойдаланиш
5 3 2 1 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бўйича)
5A 3 2 1 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Материалшунослик ва материаллар технологияси (тармоқлар бўйича)
5 3 2 2 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш
5A 3 2 2 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Машинасозлик технологияси ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш бўйича)
5A 3 2 2 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Энергия машинасозлиги (тармоқлар бўйича)
5A 3 2 2 6 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Машинасозликда технологик жараёнлар ва тизимларни автоматлаштириш
5 3 2 3 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича)
5A 3 2 3 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Машинашунослик
5A 3 2 3 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Совутиш, криоген техникаси ва мўътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари
5A 3 2 3 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш машиналари ва жиҳозлари
5A 3 2 3 5 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Кимёвий саноат ва қурилиш материаллари корхоналарининг машиналари ҳамда аппаратлари
5A 3 2 3 6 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш технологияси ва жараёнлари
5A 3 2 3 7 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Ёғочга ишлов бериш технологияси ва ёғочшунослик
5A 3 2 3 8 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Пайвандлаш ишлаб чиқариши технологияси ва жиҳозлари
5A 3 2 3 9 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Нефть-газ саноати машиналари ва жиҳозлари
5A 3 2 3 10 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Тўқимачилик ва енгил саноат машиналари ҳамда аппаратлари
5A 3 2 3 11 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Озиқ-овқат саноати машиналари ва агрегатлари
5A 3 2 3 12 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Электроника саноати технологик машиналари ва жиҳозлари
5A 3 2 3 13 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Тиббиёт ва биотехнология машиналари ва жиҳозлари
5A 3 2 3 15 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Пахта саноати машиналари ва жиҳозлари
5A 3 2 3 16 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Нефть ва газни қайта ишлаш саноати машиналари ва аппаратлари
5A 3 2 3 17 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Металлургия машина ва жиҳозларидан фойдаланиш ва таъмирлаш
5 3 2 4 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича)
5A 3 2 4 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Ноорганик моддалар кимёвий технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича)
5A 3 2 4 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Органик моддалар кимёвий технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича)
5A 3 2 4 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси
5A 3 2 4 5 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Юқори молекулали бирикмалар кимёвий технологияси (турлари бўйича)
5A 3 2 4 6 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Доривор воситалар ва препаратлар технологияси
5A 3 2 4 7 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Кимёвий технология жараёнлари ва аппаратлари (ишлаб чиқариш тури бўйича)
5A 3 2 4 8 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Материаллар кимёвий қаршилиги ва занглашдан ҳимоялаш
5 3 2 5 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Биотехнология (тармоқлар бўйича)
5A 3 2 5 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Биотехнология (маҳсулот тури бўйича)
5A 3 2 5 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Тиббий-биологик аппаратлар, тизимлар ва мажмуалар (қўлланиш соҳаси бўйича)
5A 3 2 5 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Ген муҳандислиги
5 3 2 8 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси
5A 3 2 8 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Матбаа технологияси ва дизайни
5 3 2 9 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича)
5A 3 2 9 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Тўқимачилик хом ашёларини қайта ишлаш технологияси (хом ашё тури бўйича)
5A 3 2 9 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Тикув буюмлари технологияси ва конструкциясини ишлаш
5A 3 2 9 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Чарм ва мўйна буюмлари технологияси ва конструкциясини ишлаш
5A 3 2 9 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Тўқимачилик махсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (маҳсулот турлари бўйича)
5A 3 2 9 5 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотлари материалшунослиги, экспертизаси ва сифат назорати (қўлланиш соҳалари бўйича)
5A 3 2 9 6 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Тўқимачилик саноати буюмларини бадиий лойиҳалаш (диссинаторлар)
5 3 2 10 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича)
5A 3 2 10 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш технологияси (маҳсулот турлари бўйича)
5A 3 2 10 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Озиқ-овқат саноати машиналари, агрегатлари ва жараёнлари
5A 3 2 10 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Озиқ-овқат хавфсизлиги
5 3 2 11 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Ноёб ва радиоактив металлар рудаларини қазиб олиш, қайта ишлаш техникаси ва технологияси
5A 3 2 11 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Ноёб ва радиоактив металлар рудаларини қазиб олиш, бойитиш ва қайта ишлаш технологияси
5 3 2 12 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (хом ашё турлари бўйича)
5A 3 2 12 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Пахтани дастлабки ишлаш ва уруғ тайёрлаш технологияси
5A 3 2 12 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (турлари бўйича)
5 3 2 13 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси
5A 3 2 13 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Нефть-газ саноатида ресурсларни тежаш технологияси
5A 3 2 13 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Нефть ва газни қайта ишлаш ва кимёвий технологияси
5A 3 2 13 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Нефть ва газни қайта ишлаш жараёнлари ва аппаратлари
5 3 2 14 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Нефть-газкимё саноати технологияси
5A 3 2 14 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Кимёвий ва нефть-газкимёвий технологиялар
5 3 2 15 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича)
5 3 2 16 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари
5A 3 2 16 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Енгил саноат машиналари ва аппаратлари
5 3 2 17 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари
5A 3 2 17 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Ишлаб чиқариш технологиялари Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари
5 3 3 1 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти
5A 3 3 1 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти (фойдаланиш тури бўйича)
5 3 3 2 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 3 3 2 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Компьютер тизимлари ва уларнинг дастурий таъминоти (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 3 3 2 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Ахборот ва мультимедия технологиялари (қўлланиш соҳаси бўйича)
5A 3 3 2 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Амалий информатика
5A 3 3 2 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Ахборот тизимлари (тармоқлар бўйича)
5 3 3 3 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича)
5A 3 3 3 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Криптография ва криптоанализ (йўналишлар бўйича)
5A 3 3 3 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Ахборот хавфсизлиги (йўналишлар бўйича)
5 3 3 4 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Компьютер графикаси ва дизайн
5A 3 3 4 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Компьютер графикаси ва дизайн
5 3 3 5 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Компьютер инжиниринги (“Компьютер инжиниринги”, “АТ-Сервис”, “Ахборот хавфсизлиги”, “Мультимедиа технологиялари”)
5A 3 3 5 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Компьютер инжиниринги (“Компьютер тизимларини лойиҳалаш”, “Амалий дастурий воситаларни лойиҳалаш”, “Ахборот ва мультимедиа технологиялари”, “Ахборот хавфсизлиги, криптография ва криптоанализ”)
5A 3 3 5 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Электрон ҳукумат тизимини бошқариш
5 3 3 6 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Дастурий инжиниринг
5A 3 3 6 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Компьютер технологиялари ва информатика Дастурий инжиниринг
5 3 4 1 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Архитектура (турлари бўйича)
5A 3 4 1 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Бино ва иншоотлар архитектураси
5A 3 4 1 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Архитектура назарияси ва тарихи, архитектура ёдгорликларини тиклаш
5A 3 4 1 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Шаҳарсозлик ва қишлоқ аҳоли яшаш жойларини комплекс қуриш
5A 3 4 1 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Ландшафтлар архитектураси
5 3 4 2 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича)
5A 3 4 2 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Бино ва иншоотлар қурилиши (иншоотлар тури бўйича)
5A 3 4 2 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Қурилишни ташкил этиш технологияси (турлари бўйича)
5A 3 4 2 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Инфратузилма объектларини қуриш (иншоотлар тури бўйича)
5A 3 4 2 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Қурилиш конструкциялари, махсус жиҳозлар ва муҳандислик тизимлари монтажи
5A 3 4 2 5 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Кўприклар, тоннеллар ва метрополитен қурилиши (иншоотлар тури бўйича)
5A 3 4 2 6 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Қурилиш иқтисодиёти
5 3 4 3 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Шаҳар қурилиши ва хўжалиги
5A 3 4 3 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Шаҳар транспорти хўжалиги ва алоқа йўллари
5 3 4 4 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича)
5A 3 4 4 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Сув таъминоти, канализация, сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан самарали фойдаланиш
5A 3 4 4 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Иссиқлик-газ таъминоти, вентиляция, ҳавони мўътадиллаш ва ҳаво ҳавзасини муҳофаза қилиш
5 3 4 5 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш
5A 3 4 5 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш
5 3 4 6 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотлари турлари бўйича)
5A 3 4 6 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Темир йўлдан фойдаланиш ва темир йўл хўжалиги
5A 3 4 6 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотлари турлари бўйича)
5 3 4 7 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Гидротехника қурилиши (турлари бўйича)
5A 3 4 7 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Гидротехника иншоотлари (иншоотлар тури бўйича)
5A 3 4 7 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Геотехника ва ер ости гидротехника иншоотлари
5A 3 4 7 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Гидроэлектр ва насос станциялари қурилиши
5 3 4 8 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Автомобиль йўллари ва аэродромлар
5A 3 4 8 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Автомобиль йўллари ва аэродромлар (турлари бўйича)
5 3 4 9 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Кўчмас мулк экспертизаси ва уни бошқариш
5A 3 4 9 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Кўчмас мулкни баҳолаш ва бошқариш
5 3 4 10 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш
5A 3 4 10 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Қишлоқ аҳоли яшаш жойларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш
5 3 4 11 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Қиймат инжиниринги
5A 3 4 11 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Архитектура ва қурилиш Қиймат инжиниринги
5 3 5 1 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Телекоммуникация технологиялари (“Телекоммуникациялар”, “Телерадиоэшиттириш”, “Мобиль тизимлар”)
5A 3 5 1 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Телекоммуникация инжиниринги (“Ахборот узатиш тизимлари”, Телекоммуникация тармоқлари”, “Телерадиоэшиттириш”)
5A 3 5 1 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Ахборот узатиш қурилмалари ва тизимлари
5A 3 5 1 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Телекоммуникация тизимларининг дастурий таъминоти
5A 3 5 1 4 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Телекоммуникация тизимлари ва тармоқларида ахборот хавфсизлиги
5 3 5 2 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Телевизион технологиялар (“Аудиовизуал технологиялар”, “Телестудия тизимлари ва иловалари”)
5 3 5 3 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида иқтисодиёт ва менежмент
5A 3 5 3 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида иқтисодиёт ва менежмент
5 3 5 4 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими
5 3 5 5 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Почта алоқаси технологияси
5A 3 5 5 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Почта хизматини ташкил этиш ва технологияси
5 3 5 6 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик
5A 3 5 6 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик
5A 3 5 6 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Электрон кутубхона ва архивлар
5 3 5 7 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (тармоқлар бўйича)
5A 3 5 7 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (турлари ва тармоқлар бўйича)
5A 3 5 7 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Антенналар ва ўта юқори частотали қурилмалар
5A 3 5 7 3 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Радиотехник қурилмалар ва алоқа воситалари
5 3 5 8 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш
5A 3 5 8 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш қурилмалари ҳамда тизимлари (турлари бўйича)
5A 3 5 8 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш тизимларининг хавфсизлиги
5 3 5 9 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Мобиль алоқа тизимлари
5A 3 5 9 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Мобиль алоқа тизимлари
5 3 5 10 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Аудио-видео технологиялар
5A 3 5 10 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Аудиотехнологиялар
5A 3 5 10 2 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Видеотехнологиялар
5 3 5 11 0 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Махсус ёритиш технологиялари
5A 3 5 11 1 Ишлаб чиқариш-техник соҳа Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари Махсус ёритиш технологиялари
5 4 1 1 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Агрокимё ва агротупроқшунослик
5A 4 1 1 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Агротупроқшунослик ва агрофизика (соҳалар бўйича)
5A 4 1 1 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Агрокимё
5 4 1 2 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича)
5A 4 1 2 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Агрономия
5A 4 1 2 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Ўсимликшунослик (экинлар гуруҳлари бўйича)
5 4 1 3 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Ўсимликлар ҳимояси ва карантини
5A 4 1 3 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Ўсимликлар ҳимояси (усуллари бўйича)
5A 4 1 3 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Энтомология
5A 4 1 3 3 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Фитопатология
5 4 1 4 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги
5A 4 1 4 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Селекция ва уруғчилик (экинлар гуруҳлари бўйича)
5 4 1 5 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси
5A 4 1 5 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича)
5 4 1 6 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Зоотехния (турлари бўйича)
5A 4 1 6 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Паррандачилик
5A 4 1 6 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Қоракўл қўйлари селекцияси
5A 4 1 6 3 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш ва уларнинг селекцияси (ҳайвонот турлари бўйича)
5A 4 1 6 4 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Чорвачилик маҳсулотлари етиштириш, сақлаш ва уларни дастлабки қайта ишлаш технологияси
5 4 1 7 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Ер тузиш ва ер кадастри
5A 4 1 7 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Ер ресурсларидан фойдаланиш ва бошқариш
5 4 1 8 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш
5A 4 1 8 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Ўрмончилик
5A 4 1 8 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш ва ландшафтли қурилиш
5 4 1 9 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Ипакчилик
5A 4 1 9 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Ипакчилик
5 4 1 10 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Мева-сабзавотчилик ва узумчилик
5A 4 1 10 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Сабзавотчилик ва полизчилик
5A 4 1 10 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Мевачилик
5A 4 1 10 3 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Узумчилик ва узумни дастлабки қайта ишлаш
5A 4 1 10 4 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Картошкачилик
5A 4 1 10 5 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Мева-сабзавотчиликда биотехнология
5 4 1 11 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Доривор ўсимликларни етиштириш технологияси
5A 4 1 11 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Доривор ўсимликларни етиштириш технологияси
5 4 2 1 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ хўжалигида менежмент Қишлоқ хўжалигида менежмент
5A 4 2 1 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ хўжалигида менежмент Қишлоқ хўжалигида менежмент
5A 4 2 1 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ хўжалигида менежмент Иссиқхоналар ва уларнинг мухандислик тизимлари
5 4 3 1 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ хўжалик техникаси Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш
5A 4 3 1 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ хўжалик техникаси Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш (тармоқлар бўйича)
5A 4 3 1 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ хўжалик техникаси Қишлоқ хўжалик техникасини лойиҳалаштириш ва конструкциясини ишлаш
5 4 3 2 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ хўжалик техникаси Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш
5A 4 3 2 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Қишлоқ хўжалик техникаси Агросаноат мажмуи электротехник ускуналари ва электр таъминоти
5 4 4 1 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ветеринария Ветеринария
5A 4 4 1 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ветеринария Ҳайвонларга ташхис қўйиш ва даволаш
5A 4 4 1 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ветеринария Ветеринария жарроҳлиги
5A 4 4 1 3 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ветеринария Ветеринария фармакологияси ва токсикологияси
5A 4 4 1 4 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ветеринария Акушерлик ва сунъий урчитиш
5A 4 4 1 5 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ветеринария Ветеринария санитарияси, ветеринар-санитарлик экспертизаси ва чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш гигиенаси
5A 4 4 1 6 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ветеринария Ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси
5A 4 4 1 7 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ветеринария Ветеринария микробиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси ва иммунологияси
5A 4 4 1 8 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ветеринария Ҳайвонларнинг паразитли ва юқумли касалликлари
5 4 5 1 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Ирригация тизимларида сув энергиясидан фойдаланиш
5A 4 5 1 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация ГЭС қурилиши ва улардан фойдаланиш
5A 4 5 1 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Қайта тикланувчан энергия манбалари
5 4 5 2 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Сув хўжалиги ва мелиорация
5A 4 5 2 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Гидромелиорация
5A 4 5 2 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Мелиорация ва суғорма деҳқончилик
5A 4 5 2 3 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Сув кадастри ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш
5A 4 5 2 4 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Қишлоқ хўжалик сув таъминоти муҳандислик тизимлари ва иншоотлари
5A 4 5 2 5 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Гидромелиорация тизимларидан фойдаланиш
5 4 5 3 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш
5A 4 5 3 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Гидромелиорация ишларини механизациялаштириш
5A 4 5 3 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Мелиорация қурилиши машиналари ва жиҳозлари (турлари бўйича)
5 4 5 4 0 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш
5A 4 5 4 1 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, уларнинг ишончлилиги ва хавфсизлиги
5A 4 5 4 2 Қишлоқ ва сув хўжалиги Ирригация ва мелиорация Насос станциялари ва қурилмаларидан фойдаланиш ва ташхиси
5 5 1 1 0 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Даволаш иши
5A 5 1 1 1 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Акушерлик ва гинекология
5A 5 1 1 2 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Эндокринология
5A 5 1 1 3 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Терапия (йўналишлар бўйича)
5A 5 1 1 4 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Оториноларингология
5A 5 1 1 5 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Кардиология
5A 5 1 1 6 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Офтальмология
5A 5 1 1 7 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Юқумли касалликлар (йўналишлар бўйича)
5A 5 1 1 8 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Дерматовенерология
5A 5 1 1 9 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Неврология
5A 5 1 1 10 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Умумий онкология
5A 5 1 1 11 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Психиатрия
5A 5 1 1 12 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Хирургия (йўналишлар бўйича)
5A 5 1 1 13 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Ташхиснинг инструментал ва функционал усуллари (йўналишлар бўйича)
5A 5 1 1 14 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Нейрохирургия
5A 5 1 1 15 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Соғлиқни сақлашни бошқариш ва жамоат соғлиғини сақлаш (йўналишлар бўйича)
5A 5 1 1 16 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Тиббий психология
5A 5 1 1 17 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Урология
5A 5 1 1 18 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Морфология (йўналишлар бўйича)
5A 5 1 1 19 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Наркология
5A 5 1 1 20 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Анестезиология ва реаниматология
5A 5 1 1 21 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Травматология ва ортопедия
5A 5 1 1 23 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Суд-тиббиёт экспертизаси
5A 5 1 1 24 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Патологик анатомия
5A 5 1 1 25 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Шошилинч тиббий ёрдам
5A 5 1 1 26 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Фармакология
5A 5 1 1 27 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Спорт тиббиёти
5 5 1 2 0 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Педиатрия иши
5A 5 1 2 1 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Педиатрия (йўналишлар бўйича)
5A 5 1 2 2 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Болалар хирургияси
5A 5 1 2 3 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Болалар анестезиологияси ва реаниматологияси
5A 5 1 2 4 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Болалар кардиологияси ва ревматологияси
5A 5 1 2 5 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Болалар неврологияси
5A 5 1 2 6 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Неонатология
5A 5 1 2 7 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Болалар ва ўсмирлар гинекологияси
5 5 1 3 0 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Тиббий профилактика иши
5A 5 1 3 1 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Гигиена (йўналишлар бўйича)
5 5 1 4 0 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Стоматология (йўналишлар бўйича)
5A 5 1 4 1 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Стоматология (йўналишлар бўйича)
5 5 1 5 0 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Фармация (турлари бўйича)
5A 5 1 5 1 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Фармацевтик кимё ва фармакогнозия
5A 5 1 5 2 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Фармацевтика ишини ташкил қилиш ва бошқариш
5 5 1 6 0 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Саноат фармацияси (турлари бўйича)
5A 5 1 6 1 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Доривор ўсимликлар биотехнологияси
5A 5 1 6 2 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Иммунобиологик ва микробиологик препаратлар технологияси
5A 5 1 6 3 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Дориларнинг саноат технологияси
5 5 1 7 0 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Олий ҳамширалик иши
5A 5 1 7 1 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Олий ҳамширалик иши
5 5 1 8 0 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Ҳарбий тиббиёт
5A 5 1 8 1 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Соғлиқни сақлаш Ҳарбий тиббий тайёргарлик
5 5 2 1 0 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Ижтимоий таъминот Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича)
5A 5 2 1 1 Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот Ижтимоий таъминот Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича)
5 6 1 1 0 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича)
5A 6 1 1 1 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича)
5 6 1 2 0 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш
5A 6 1 2 1 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш
5 6 1 3 0 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Туризм (фаолият йўналишлари бўйича )
5A 6 1 3 1 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Туризм (фаолият турлари бўйича)
5 6 1 4 0 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Ижтимоий-маданий фаолият
5A 6 1 4 1 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Маданиятшунослик
5 6 1 5 0 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича)
5A 6 1 5 1 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича)
5A 6 1 5 2 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Жисмоний тарбия ва спорт менежменти
5 6 1 6 0 Хизматлар соҳаси Хизмат кўрсатиш соҳаси Хизмат кўрсатиш техникаси ва технологияси (хизмат кўрсатиш тармоқлари бўйича)
5 6 2 1 0 Хизматлар соҳаси Транспорт Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бўйича)
5A 6 2 1 1 Хизматлар соҳаси Транспорт Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бўйича)
5A 6 2 1 2 Хизматлар соҳаси Транспорт Ҳаракат хавфсизлиги ва уни ташкил этиш (транспорт турлари бўйича)
5 6 2 2 0 Хизматлар соҳаси Транспорт Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш
5A 6 2 2 1 Хизматлар соҳаси Транспорт Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш ва аэронавигация
5 6 3 1 0 Хизматлар соҳаси Атроф-муҳит муҳофазаси Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 6 3 1 1 Хизматлар соҳаси Атроф-муҳит муҳофазаси Атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 6 3 1 2 Хизматлар соҳаси Атроф-муҳит муҳофазаси Экология (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5A 6 3 1 3 Хизматлар соҳаси Атроф-муҳит муҳофазаси Саноат чиқиндиларини тозалаш (рекуперация)
5A 6 3 1 4 Хизматлар соҳаси Атроф-муҳит муҳофазаси Оқава сувларни тозалаш ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш
5 6 4 1 0 Хизматлар соҳаси Ҳаётий фаолият хавфсизлиги Ҳаётий фаолият хавфсизлиги
5A 6 4 1 1 Хизматлар соҳаси Ҳаётий фаолият хавфсизлиги Меҳнат муҳофазаси, ишлаб чиқариш ва технологик жараёнлар хавфсизлиги (тармоқлар бўйича)
5A 6 4 1 2 Хизматлар соҳаси Ҳаётий фаолият хавфсизлиги Ёнғин хавфсизлиги
5A 6 4 1 3 Хизматлар соҳаси Ҳаётий фаолият хавфсизлиги Фавқулодда вазиятларда аҳоли хавфсизлиги
5A 6 4 1 4 Хизматлар соҳаси Ҳаётий фаолият хавфсизлиги Инсон ва атроф-муҳитнинг радиацион хавфсизлиги